سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M23

سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M23 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M23 کد محصول:m23 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 14.5*41.5*54  ابعاد داخلی : 13.7*38.5*50.2 وزن: 2100 مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: این سبد پلاستیکی اصولا برای نگهداری و اطلاعت بیشتر دربارهسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M23[…]

سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M22

سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M22 سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M22 کد محصول:m22 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 9*35*125  ابعاد داخلی : 10*34.5*121 وزن: 2500g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: مخصوص دستگاه های هچر جوجه می باشد، مورد مصرف اطلاعت بیشتر دربارهسبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M22[…]

سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M21

سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M21 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M21 کد محصول:m21 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 7*40*60  ابعاد داخلی : 6.3*37.2*57 وزن: 870g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: این سبد پلاستیکی غیر از سبد مخصوص اطلاعت بیشتر دربارهسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M21[…]

سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M20

سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M20 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M20 کد محصول:m20 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 15*33.5*50.5  ابعاد داخلی : 13.2 *31*47.6 وزن: 1400g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: این سبد پلاستیکی در شرکت هایی اطلاعت بیشتر دربارهسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M20[…]

سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M19

سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M19 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M19 کد محصول:m19 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 15.5*40*60  ابعاد داخلی : 13.1*37*56 وزن: 1600g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: این سبد در صنعت و لبنیات و اطلاعت بیشتر دربارهسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M19[…]

سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M18

سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M18 سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M18 کد محصول:S21 نوع کالا: جعبه دام و طیور آبزیان ابعاد خارجی: 29*34*54  ابعاد داخلی : 29*29.3*50 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: اصولا برای صنایع صنعتی استفاده می شود  اما برای جابه جایی اطلاعت بیشتر دربارهسبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M18[…]

سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M17

سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M17 سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M17 کد محصول:m17 نوع کالا: جعبه دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 26*33 *53  ابعاد داخلی : 25.1*32*50  وزن: 1900g مقدار تحمل بار: 45 کیلوگرم نوع مواد:پلی اتیلن سنگین، کامپاند موارد استفاده: مخصوص حمل ماهی و مرغ اطلاعت بیشتر دربارهسبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M17[…]

سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M16

سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M16 سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M16 کد محصول:m16 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 26*33 *53  ابعاد داخلی : 25.1*30*49.6 وزن: 1400g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین، کامپاند موارد استفاده: اصولا برای حمل هر محصولی که تصور اطلاعت بیشتر دربارهسبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M16[…]

سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M15

سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M15 سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M15 کد محصول:m15 نوع کالا: جعبه دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 24*50 *75  ابعاد داخلی : 21.2 *47.4*71.2 وزن: 2500g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: برای حمل ماهی و مرغ و حمل اطلاعت بیشتر دربارهسبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M15[…]

سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M14

سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M14 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M14 کد محصول:m14 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 24*50 *75  ابعاد داخلی : 22*37*72.7 وزن: 2500g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: مصارف متعدد دیگری غیر از صنعت اطلاعت بیشتر دربارهسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M14[…]